หน้าหลักกิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้างบทความกระดานสนทนาสมุดเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวอีเมลติดต่อเรา
 

หน้าหลักประวัติความเป็นมาวิสัยทัศน์นโยบายโครงสร้างบริหารบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไปฝ่ายแผนงานโครงการฝ่ายสนับสนุนกิจกรรมฝ่ายสวัสดิการสังคมฝ่ายโครงการพิเศษงานประชาสัมพันธ์ที่ตั้งหน่วยงานศิลปวัฒนธรรมชาวเขาข้อมูลชาวเขา

 


อำเภอเมืองอำเภอขุนยวมอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่สะเรียงอำเภอสบเมยอำเภอปางมะผ้าอำเภอปายMHSDCอีเมลสำนักพัฒนาสังคมประสานงานพัฒนาสังคมอำเภอ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคม ฯศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาหน่วยงานอื่นในพื้นที่

บันทึก บก.๐๑

 

แผนที่ ศพส.๔๓ จ. แม่ฮ่องสอน

 

แผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน แบ่งตามเขต/หน่วยเดิม

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๔๓ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
social development unit 43 maehongson province

    ตู้ ปณ. ๑ หมู่ ๔ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐

โทร ๐๕๓ ๖๙๒๙๘๓- ๔ โทรสาร ๐๕๓๖๙๒๙๘๓

อีเมล : maehoahill@hotmail.com admins@mhsdc.org