30/10/05

 

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

NEW*** ประกาศผลการเลือกสรรและการบรรจุพนักงานราชการทั่วไป***

ปีงบประมาณ  2548

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วัน/เดือน/ปี

ที่บรรจุ

ตำแหน่ง

เลขที่ตำแหน่ง

อัตราเงินค่าจ้าง

หมายเหตุ

1

นายพสิษฐ์   วงค์อ้าย

16 กันยายน 2548

นักพัฒนาสังคม

313

8,720.-

 

2

นายทอง   วงศ์ศักดิ์ศรี

16 กันยายน 2548

นักพัฒนาสังคม

313

8,720.-

 

3

นายประจักษ์   ศรีพรเจริญจิต

16 กันยายน 2548

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

314

6,890.-

 

4

นายอิสยาห์   สนธยาสถิตย์

16 กันยายน 2548

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

314

6,890.-

 

5

นายนันทชัย   เบญจวรรณวงศา

16 กันยายน 2548

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

314

6,890.-

 

6

นายปกรณ์   อุดมมหาไพร

16 กันยายน 2548

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

314

6,890.-

 

7

นายวิทยา   ศักดิ์ชัยปัญญา

16 กันยายน 2548

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

315

6,410.-

 

8

นางสาวพรทิพย์    พงษ์สงวนจันทร์

16 กันยายน 2548

ครูช่วยสอนชาวเขา

316

5,570.-

 

9

นางสาวสุนีย์   เพชรพญาไพร

16 กันยายน 2548

ครูช่วยสอนชาวเขา

316

5,570.-

 

10

นางสาวจันทราภรณ์   ไพรเพลิน

16 กันยายน 2548

ครูช่วยสอนชาวเขา

316

5,570.-

 

11

นางสาวอุษา   ปองปัญญาสุนทร

16 กันยายน 2548

ครูช่วยสอนชาวเขา

316

5,570.-

 

12

นางสาวอำพร   หยกมาลัยรัตน์

16 กันยายน 2548

ครูช่วยสอนชาวเขา

316

5,570.-

 

13

นางสุพิน   ผาติสถิตชัย

16 กันยายน 2548

ครูช่วยสอนชาวเขา

316

5,570.-

 

14

นายชูศักดิ์   สุขคีรี

16 กันยายน 2548

ครูช่วยสอนชาวเขา

316

5,570.-

 

15

นายนพพร   หยกโรจนพสุ

16 กันยายน 2548

ครูช่วยสอนชาวเขา

316

5,570.-

 

16

นางสาวณัฐการ   พวงไพรพฤกษ์

16 กันยายน 2548

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

317

5,570.-

 

17

นางสาวอำพร   สืบสกุลพรหม

16 กันยายน 2548

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

317

5,570.-

 

18

นางสาวสายทอง   ตุ่นคำ

16 กันยายน 2548

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

317

5,570.-

 

19

นางสาวเรไร   เมืองมา

23 กันยายน 2548

นักสังคมสงเคราะห์

318

8,720.-

 NEW !

20

นายเสริมศักดิ์   ขันแก้ว

23 กันยายน 2548

นักสังคมสงเคราะห์

318

8,720.-

NEW ! 

21

นางสาวกัลยา   รักเผ่าดง

23 กันยายน 2548

นักสังคมสงเคราะห์

318

8,720.-

 NEW !

 

รายชื่อพนักงานราชการ บรรจุเดือนตุลาคม 2547   >>more    

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  Tel.:0-5369-2983 Fax : 0-5369-2984  ;E- mail :maehoahill@thaimail.com

Copyright © 2005 DAHC  Mae Hong Son All rights Reserved