ข้อมูลชาวเขา

15/01/06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ประวัติชาวเขา               ฝ่ายแผนงานและติดตามผล            ฝ่ายพัฒนาสังคม               ฝ่ายสวัสดิการสังคม

 

-----ประวัติชาวเขา--------

 

1.กระเหรี่ยง (Karen)

2.แม้ว (Meo)

3.เย้า ( Yao)

4.มูเซอ ( Lahu)

5.ลีซอ (Lisu)

6.อีก้อ (Akha)

7.ลัวะ (Lua)

8.ถิ่น(H'tin)

9.ขมุ( Khamu)

10.ผีตองเหลือง(Malabari)

11.ปะดอง(Padaung)

12.ปะหล่อง(Palong)

 รูปภาพ

 
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 การแต่งกายชาวเขา

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 ที่อยู่อาศัยชาวเขาเผ่าต่างๆ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 สิ่งของ-เครื่องใช้ชาวเขา

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 ศิลปวัฒนธรรมชาวเขา

 -----ฝ่ายแผนงานและ----

--------ติดตามผล--------

 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ข้อมูลประชากรชุมชนบนพื้นที่สูงนอกเขตรับผิดชอบแยกตามเผ่าอำเภอปี2548>>more

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

สรุปข้อมูลประชากรในเขตฯปฏิบัติงานปี2548>>more

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ข้อมูลหมู่บ้านในเขตปฏิบัติงานที่จะปรับสูระบบปกติ ปี2549-2552>>more

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

แผน/โครงการ/กิจกรรม ของศูนย์ปีงบประมาณ 2549>>more

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

สรุปการจัดทำปัญหาสำมะโน  ประจำปี 2549>>more

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

รายชื่อหมู่บ้านที่จะเข้าดำเนินการในปีงบประมาณ2549>>more

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

รายชื่อหมู่บ้านแนวชายแดนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน>>more

 

--------ฝ่ายพัฒนาสังคม----

 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปีงบประมาณ 2548

การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1 

การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2 

การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3 

การปฏิบัติงานไตรมาสที่4    More>>

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปีงบประมาณ 2549

การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1 

การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2 

การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3 

การปฏิบัติงานไตรมาสที่ 4 

    More>>

 

 

 

 

-ฝ่ายสวัสดิการสังคม----

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ยอดการสงเคราะห์

-ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

-ด้านสังคมสงเคราะห์

-ด้านเด็กภายในครอบครั

-ผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์

 ปีงบประมาณ 2548

         More >>

 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ยอดการทุนสงเคราะห์

ในการประกอบอาชีพ ในเขตฯ ทั้ง 8 เขต

และ 2 โครงการหลวง 

ปีงบประมาณ2548  more>>

 

 

 

เขตพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูง

เขตฯพื้นที่   แม่จ๊าง        แม่ริดป่าแก่        ป่าโปงต่ำ       ห้วยผึ้ง       หัวปอน       ห้วยปูลิง        น้ำลาง        ปาย

-----ฝ่ายโครงการพิเศษ---  : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย

  พัฒนาสังคมอำเภอ

อำเภอแม่สะเรียง        อำเภอเมือง        อำเภอปาย     อำเภอแม่ลาน้อย      อำเภอขุนยวม

อำเภอสบเมย            อำเภอปางมะผ้า

รวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  Tel.:0-5369-2984 Fax : 0-5369-2983  ;E- mail :admin@mhsdc.org,maehoahill@hotmail.com

Copyright © 2005 MHSDC  Mae Hong Son All rights Reserved  

 

โฮม | เกี่ยวกับศูนย์ฯ | ข้อมูลชาวเขา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว | ติดต่อเรา

ไซท์นี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด15/01/06