30/10/05

 

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ประมวลภาพกิจกรรมการอบรมยุวกาชาดนอกโรงเรียน รุ่นที่ 965/มส. 19 เมื่อวันที่ 22-25 สิงหาคม 2548

การอบรมยุวกาชาดนอกโรงเรียน

รุ่นที่  965/มส. 19

หมู่ยุวกาชาดนอกโรงเรียนศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

********************

1.    ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการอบรม

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน      มีเยาวชนชาวเขานอกระบบการศึกษาทั้งชายและ

หญิงเป็นจำนวนมากที่ขาดโอกาส  เข้าศึกษาในระบบโรงเรียน  ศูนย์ฯ จึงได้จัดกิจกรรมอบรมยุวกาชาดชาวเขานอกโรงเรียน  แบบค่ายพักแรมขึ้น  ตั้งแต่ปี  2534  จนถึงปัจจุบัน  จำนวน  14  รุ่น  รวมทั้งสิ้น  695  คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เผยแพร่อุดมการณ์ของการกาชาดและยุวกาชาด

2. เยาวชนชาวเขานอกโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการกาชาดและยุวกาชาดและการดำรงชีวิต

ทั้งปัจจุบันและในอนาคต

3. เพื่อให้เยาวชนชาวเขานอกโรงเรียนมีความศรัทธาและมีเจตนคติที่ดีต่อกิจการกาชาดและยุวกาชาด

4. เพื่อให้เยาวชนชาวเขานอกโรงเรียนได้ฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชนอย่างมีระเบียบ  วินัย  ประพฤติ

ปฏิบัติตนตามวิธีทางที่ดี  มีการแสดงออกเป็นผู้กระทำตนให้เป็นประโยชน์มีความรับผิดชอบ  ช่วยเหลือครอบครัวและสังคมส่วนรวม

5. เพื่อให้เยาวชนชาวเขานอกโรงเรียน  ได้มีความรู้ในวิชาชีพบางอย่างที่จะได้นำไปใช้ประกอบอาชีพเพื่อ

สร้างรายได้เสริมอันจะส่งผลถึงประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว

2.    วัน  เวลา และสถานที่อบรม

อบรมระหว่างวันที่  22 - 25  สิงหาคม  2548    อาคารศูนย์การศึกษาและพัฒนาชาวเขาจังหวัด-

แม่ฮ่องสอน  ในบริเวณ  ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

3.    วิธีดำเนินการ

3.1             เขียนโครงการ

3.2             ขออนุมัติโครงการจากผู้ว่าราชการจังหวัด

3.3             ประสานกับสำนักงานยุวกาชาด  กำหนดวัน  เวลา

3.4             ประสานวิทยากร  และเชิญประธานและแขกผู้มีเกียรติ

3.5             ประสานกลุ่มเป้าหมาย

3.6             รับสมัคร / ลงทะเบียน

3.7             ดำเนินการอบรมลักษณะค่ายพักแรม

3.8             พิธีเปิดอบรม

3.9             กิจกรรมการอบรมด้านวิชาการ / นันทนาการ

3.10     พิธีรับผ้าผูกคอพระราชทาน / ใบประกาศและปิดการอบรม

 

4.    ผลการดำเนินการอบรม

4.1           กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  45  คน

ที่

กลุ่มเป้าหมาย

ชาย

หญิง

รวม

1.

บ้านห้วยปลากั้ง      .แม่สะเรียง

4

6

10

2.

บ้านเม่ริด                .แม่สะเรียง

4

5

9

3.

บ้านแม่ละ               .แม่สะเรียง

3

0

3

4.

บ้านแม่ปุ๋น              .แม่สะเรียง

9

0

9

5.

บ้านป่าจี้                 .แม่สะเรียง

3

0

3

6.

บ้านแม่กะไน         .แม่สะเรียง

0

1

1

7.

บ้านแม่สวรรค์น้อย       .แม่สะเรียง

3

2

5

8.

บ้านกิ่วลม                     .แม่สะเรียง

0

1

1

9.

บ้านป่าหมาก                .แม่สะเรียง

1

0

1

10.

บ้านต้นงิ้ว                    .สบเมย

3

0

3

4.2           วิทยากรดำเนินการ  จำนวน  27  คน

ที่

รายนามวิทยากร / เจ้าหน้าที่

หน่วยงานต้นสังกัด

1.

นายปรีดา      กุณามา 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2.

นายสมคิด   เตชะพะโลกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

3.

นายสุขเกษม    ขำเลิศ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

4.

นางปริศนา   ธรรมขันธ์

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

5.

นางวัชรียา   ศรีหิน

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

6.

นายถวิล    สมกัน

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

7.

นายชุมพล   วัฒนพร

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

8.

นายลือชัย    ทรัพย์สุจริต

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

9.

นายน้อม    ทรัพย์เจริญ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

10.

นายประเสริฐ   บุตรโคษา

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

11.

นายไพบูลย์   มารดาวงศ์

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

12.

นายอุทัยวัฒน์   ขำดี

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

13.

นายสมชาย   พลีทั้งกาย

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

14.

นายพสิษฐ์   วงค์อ้าย

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

15.

นางกันยา   แท่นขาว

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

16.

นางเบญญทิพย์   ถิ่นวนา

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

17.

นายเป   มารดาวงศ์

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่

รายนามวิทยากร / เจ้าหน้าที่

หน่วยงานต้นสังกัด

18.

นายเสริมศักดิ์   ขันแก้ว

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

19.

นายทอง   วงศ์ศักดิ์ศรี

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

20.

นางประทุม   ใฝ่การงานมงคล

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

21.

นางสาวเรไร    เมืองมา

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

22.

นายสิงห์ทอง   กมลดีเยี่ยม

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

23.

นายชุมพร   ญาณอนันต์

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

24.

นายมานพ   เพชรพญาไพร

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

25.

นายสมพร   คงถาวร

เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง

26.

นายสามารถ   อินทะสืบ

เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง

27.

..สมพร   กายสิทธิ์

สถานีตำรวจภูธรตำบลท่าตาฝั่ง

4.3           เนื้อหา / กิจกรรมการอบรมและผู้รับผิดชอบ

ที่

เนื้อหา / กิจกรรมการอบรม

วิทยากร / ผู้รับผิดชอบ

1.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและวิทยากร

นางปริศนา   ธรรมขันธ์

2.

รับรายงานตัวสมาชิก

นายสามารถ   อินทะสืบ

 

 

นางสาวเรไร   เมืองมา

3.

ปฐมนิเทศ

นายสมคิด   เตชะพะโลกุล

4.

พิธีต้อนรับกลุ่มสัมพันธ์

ทีมวิทยากร

5.

พิธีเปิดและเข้าประจำหมู่

นางปริศนา    ธรรมขันธ์

 

 

นายน้อม   ทรัพย์เจริญ

6.

รอบโลกกับกาชาด  กาดไทยและยุวกาชาด

นางปริศนา    ธรรมขันธ์

 

 

นายน้อม   ทรัพย์เจริญ

 

 

นายพสิษฐ์   วงศ์อ้าย

7.

ธรรมะเพื่อชีวิต

นายสมพร    คงถาวร

 

 

นายสามารถ   อินทะสืบ

8.

ยุวกาชาดกับการบริการชุมชน

นางวัชรียา   ศรีหิน

 

 

นางกันยา   แท่นขาว

9.

การแสดงเงียบ

นางปริศนา   ธรรมขันธ์

10.

เยาวชนกับการป้องกันชีวิตและสุขภาพ

..สมพร    กายสิทธิ์

11.

RCY   GAMES

ทีมวิทยากร

12.

นัดหมายการแสดงรอบกองไฟ

นางปริศนา   ธรรมขันธ์

13.

การแสดงรอบกองไฟ

ทีมวิทยากร

14.

การบำเพ็ญประโยชน์

นายเป  มารดาวงศ์

 

 

นายมานพ   เพชรพญาไพร

ที่

เนื้อหา / กิจกรรมการอบรม

วิทยากร / ผู้รับผิดชอบ

15.

นันทนาการ

นางปริศนา   ธรรมขันธ์

 

 

..สมพร   กายสิทธิ์

16.

ประเมินผล

นายน้อม   ทรัพย์เจริญ

17.

พิธีปิดและรับผ้าผูกคอพระราชทาน

นางปริศนา   ธรรมขันธ์และทีมวิทยากร

 

4.4           เทคนิค / รูปแบบการอบรม

1.    แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละฝ่าย

2.    จัดกิจกรรมแบบค่ายพักแรม

3.    แบ่งเป็น  5  หน่วยสี

4.    มีพี่เลี้ยงประจำหน่วยสี

5       งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย

5.1 แหล่งสนับสนุน

      5.1.1 สำนักงานยุวกาชาด                                        จำนวน  10,000  บาท

                    5.1.2 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง, แม่ลาน้อย             จำนวน  10,000  บาท

      5.1.3 ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน   จำนวน  10,000  บาท

      5.1.4 กิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง                                จำนวน       950  บาท

                             รวมเงินสนับสนุน                            จำนวน  30,950  บาท

5.2 ค่าใช้จ่าย

      5.2.1 ค่าอาหาร                                                   จำนวน  20,000  บาท

      5.2.2 ค่าอาหารว่าง                                                         จำนวน    2,450  บาท

      5.2.3 ค่าวัสดุ                                                               จำนวน    3,000  บาท

      5.2.4 ค่าวิทยากร                                                  จำนวน    2,000  บาท

      5.2.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                          จำนวน    3,500  บาท

                             รวมค่าใช้จ่าย                                 จำนวน  30,950  บาท        

6       ผลการอบรมสมาชิกยุวกาชาดนอกโรงเรียน

6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรม

 

ข้อมูลทั่วไป

ร้อยละ

1. อายุ

13 - 16  ปี                        12  คน

26.66

 

17 - 20  ปี                       19  คน

42.22

 

21  ปีขึ้นไป                    14  คน

31.12

2. ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา                 26  คน

57.77

 

มัธยมศึกษาตอนต้น         6  คน

13.33

 

มัธยมศึกษาตอนปลาย      1  คน

2.22

 

ข้อมูลทั่วไป

ร้อยละ

 

อนุปริญญา                           2  คน

4.44

 

ปริญญาตรี                            1  คน

2.22

 

ไม่ได้เรียน                            8  คน

17.77

3. ศาสนา

พุทธ                                   29  คน

64.44

 

คริสต์                                 16  คน

35.55

 

6.2 ความรู้ความเข้าใจด้านเนื้อหาวิชาการที่อบรม

 

ลำดับที่

วิชา

ได้รับความรู้ความเข้าใจ

มาก

ปานกลาง

น้อย

1.

รอบโลกกับกาชาด

13

21

2

2.

กาชาดไทยและยุวกาชาด

13

16

6

3.

ยุวกาชาดกับการบริการชุมชน

17

12

5

4.

เยาวชนกับการป้องกันชีวิตและสุขภาพ

18

15

3

5.

ธรรมะเพื่อชีวิต

14

13

4

 

ลำดับที่

วิชา

ความเหมาะสม

มาก

ปานกลาง

น้อย

1.

ปฐมนิเทศ

13

16

4

2.

กลุ่มสัมพันธ์

21

9

4

3.

การแสดงเงียบ

24

9

2

4.

การแสดงรอบกองไฟ

21

11

1

5

การประกวดขวัญใจยุวกาชาด

18

12

2

6.

RCY    GAME

17

8

3

 

          6.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมการอบรม

 

ลำดับที่

วิชา

ความเหมาะสม

มาก

ปานกลาง

น้อย

1.

พิธีต้อนรับ

24

8

2

2.

พิธีเปิดและเข้าประจำหมู่

14

7

3

3.

พิธีรอบเสาธง          

11

10

1

4.

พิธีรับผ้าผูกคอพระราชทานและปิดการอบรม

17

8

5

 

 

7.    ผลที่ได้รับจากการอบรมยุวกาชาดนอกโรงเรียน

7.1  เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับการกาชาดสภากาชาดไทยและยุวกาชาด

7.2  เยาวชนรู้จักการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

7.3  เยาวชนมีความรู้ในการดูแลชีวิตและสุขภาพ

7.4           เยาวชนรู้จักการใช้ธรรมะควบคุมตนเอง

7.5           เยาวชนรู้จักความสามัคคีและเสียสละ

7.6           เยาวชนได้ผ่อนคลายและมีความสนุกสนานรื่นเริง

7.7           เยาวชนรู้จักเพื่อนมากขึ้น

 

8.    ปัญหาและอุปสรรค์

8.1 ระยะในการเดินทางไกล  การคมนาคมยากลำบาก  เพราะเป็นช่วงฤดูฝน

8.2 แหล่งสนับสนุนงบประมาณมีน้อย

 

9.    ข้อเสนอแนะในการดำเนินการครั้งต่อไป

9.1 ควรจัดในฤดูแล้งเพราะง่ายต่อการเดินทางและจัดกิจกรรมกลางแจ้ง

 

          สรุปผลการอบรม    วันที่  26  สิงหาคม  2548

 

                                      ลงนาม

                                                (นางปริศนา     ธรรมขันธ์)

                                                  กรรมการและเลขานุการ

                                            คณะกรรมการยุวกาชาดนอกโรงเรียน

 

                                      ลงนาม

                                                (นายปรีดา      กุณามา)

                                      ประธานกรรมการยุวกาชาดนอกโรงเรียน

 

 

 

         

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  Tel.:0-5369-2983 Fax : 0-5369-2984  ;E- mail :maehoahill@thaimail.com

Copyright © 2005 DAHC  Mae Hong Son All rights Reserved